Protestul de la Oradea

Protestul de la Oradea în sprijinul familiei Bodnariu – 23.01.2015

 

Reclame

Evenimente ianuarie 2016

Programul întrunirilor la casa de rugăciune:

01 ianuarie  2016 – 10-12; 1; Anul Nou – pastor Ghiţă Chişe
03 ianuarie  2016 – 10-12; 16-18:00; Cina Domnului – pastor Ghiţă Chişe & Ioan Cotrău
10 ianuarie  2016 – 10-12; 16-18:00; Cina Domnului – pastor Ghiţă Chişe & Iulian Necea
17 ianuarie  2016 – 10-12; 16-18:00; pastori Gili Indrie & Ghiţă Chişe
24 ianuarie  2016 – 10-12; 16-18:00; pastor Ghiţă Chişe
31 ianuarie  2016 – 18-20:00; Seară de colinde – pastori Ioan Cotrău &   Ghiţă Chişe

În fiecare vineri seară – Studiu biblic de la ora 18:00.

Versetele de memorat în anul 2015

Această prezentare necesită JavaScript.

Versetele de învățat pentru duminică, 4 ianuarie 2015
Psalmul 1
1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori!
2 Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
3 El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc; tot ce începe duce la bun sfârşit.
4 Nu tot aşa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava*, pe care o spulberă vântul.
5 De aceea, cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii, în adunarea celor neprihăniţi.
6 Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire.

Versetele de învățat pentru duminică, 11 ianuarie 2015
Matei 7:13-14
13 Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.
14 Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află.

Versetele de învățat pentru duminică, 18.01.2015
Psalmul 15 – Un psalm al lui David.
1 Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?
2 – Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă.
3 Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său.
4 El priveşte cu dispreţ pe cel vrednic de dispreţuit, dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul. El nu-şi ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui.
5 El nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă aşa, nu se clatină niciodată.

Versetele de învățat pentru duminică, 25.01.2015
Matei 28:19-20
19. „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.


 

Versetele de învățat pentru duminică, 01 februarie 2015
Psalmul 23
1. Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.
2. El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă;
3. îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.
4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.
5. Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el.
6. Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.

Versetele de învățat pentru duminică, 08 februarie 2015
Psalmul 32:1-5
1.Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit!
2. Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie!
3. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate.
4. Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii.
5. Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.

Versetele de învățat pentru duminică, 15 februarie 2015
Exod 34: 6-7
6 Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie,
7 care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!”

Versetele de învățat pentru duminică, 22 februarie 2015
Luca 9:23‐26
23 Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.
24 Fiindcă oricine va voi să-şi scape viaţa o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va mântui.
25 Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuşi?
26 Căci de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, se va ruşina şi Fiul omului de el, când va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri.


 

Versetul de învățat pentru duminică, 1 martie 2015
Psalmul 50:15
Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!

Versetele de memorat pentru duminică, 8 martie 2015
Ioan 1:11‐13
11 A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

Versetele de memorat pentru duminică, 15 martie 2015
Ioan 10:9‐11
9. Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune.
10. Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.
11. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi.
Versetele de memorat pentru duminică, 22 martie 2015
Ioan 11:25‐26
25. Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
26. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”

Versetele de memorat pentru duminică, 29 martie 2015
Ioan 20:30‐31
30. Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta.
31. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.


 

Versetele de memorat pentru duminică, 5 aprilie 2015.
Deuteronomul 6:4-9
4. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
5. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.
6. Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.
7. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.
8. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochi.
9. Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale.

Versetele de memorat pentru duminică, 12 aprilie 2015.
Faptele apostolilor 17:30‐31
30. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;
31. pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că L-a înviat din morţi…”

Versetele de memorat pentru duminică, 19 aprilie 2015.
Iosua 1:7-8
7. Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te, lucrând cu credincioşie după toată Legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbuteşti în tot ce vei face.
8. Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.

Versetele de memorat pentru duminică, 26 aprilie 2015.
Iosua 24:15b
„…Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.”


Versetele de memorat pentru duminică, 03 mai 2015.
Romani 12:1-2
1. Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
2. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Versetul de memorat pentru duminică, 10 mai 2015.
1 Corinteni 10:13
„Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.”

Versetele de memorat pentru duminică, 17 mai 2015.
1 Samuel 15:22-23
22. Samuel a zis: „Îi plac* Domnului mai mult arderile-de-tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor.
23. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimii. Fiindcă ai lepădat Cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat.”

Versetele de memorat pentru duminică, 24 mai 2015.
Galateni 5:22‐23
22 Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23 blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Versetele de memorat pentru duminică, 31 mai 2015.
Filipeni 2:3-4
3. Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși.
4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.


Versetul de învățat pentru duminică, 7 iunie 2015
1 Timotei 4:12
Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.

Versetele de învățat pentru duminică, 14 iunie 2015
Evrei 12:1-2
1. Şi noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.
2. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Versetele de învățat pentru duminică, 21 iunie 2015
1 Petru 1:5‐8
5.Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!
6. În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme prin felurite încercări,
7. pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos,
8 pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită.

Versetele de învățat pentru duminică, 28 iunie 2015
Apocalipsa 3:20-21
20. Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el, cu Mine.
21. Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.


Versetul de învățat pentru duminică, 5 iulie 2015
Matei 6:33
Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.

Versetele de învățat pentru duminică, 12 iulie 2015
Matei 11:28‐30
28. Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
29. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
30. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.

Versetul de învățat pentru duminică, 19 iulie 2015
1 Cronici 28:9
Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine, dar, dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie.

Versetul de învățat pentru duminică, 26 iulie 2015
1 Cronici 16:9
„Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privinţa aceasta, căci de acum vei avea războaie.”


Versetul de învățat pentru duminică, 02 august 2015
Ezra 7:10
Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile.

Versetele de învățat pentru duminică, 09 august 2015
Psalmul 32:8‐10
8. „Eu, zice Domnul, te voi învăţa şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.”
9. Nu fiţi ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care-l struneşti cu un frâu şi o zăbală cu care-l legi ca să nu se apropie de tine.
10. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui.

Versetele de învățat pentru duminică, 16 august 2015
Luca 2:40, 52
40. Iar Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era peste El.
52. Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

Versetul de învățat pentru duminică, 23 august 2015
Luca 9:62
Isus i-a răspuns: „Oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.”

Versetul de memorat pentru duminică, 30 august 2015
Psalmul 51:10
Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic!


Versetul de memorat pentru duminică, 06 septembrie 2015
Ioan 3:16
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Versetele de memorat pentru duminică, 13 septembrie 2015
Proverbe 3:1‐10
1. Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele!
2. Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieții tale şi-ți vor aduce multă pace.
3. Să nu te părăsească bunătatea şi credincioșia: leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale.;
4. Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înțelepciunea ta!
6. Recunoaște-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.
7. Nu te socoti singur înțelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău!
8. Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale.
9. Cinstește pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău,
10. Căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belșug şi teascurile tale vor geme de must.

Versetul de memorat pentru duminică, 20 septembrie 2015
Ioan 15:5
Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă roadă, căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.

Versetul de memorat pentru duminică, 27 septembrie 2015.
Faptele apostolilor 4:12
În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.


 

Versetele de memorat pentru duminică, 04 octombrie 2015.
Faptele apostolilor 4:19‐20, 5:29
19,20. Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.”
5.29 Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!

Versetele de memorat pentru duminică, 11 octombrie 2015.
Psalmii 91:1‐2
1. Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic
2 zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”

Versetele de memorat pentru duminică, 11 octombrie 2015.
Isaia 53:4‐7
4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi, prin rănile Lui, suntem tămăduiţi.
6. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor.
7. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.

Versetul de memorat pentru duminică, 25 octombrie 2015.
Romani 6:23
Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.


 

Versetele de memorat pentru duminică, 1 noiembrie 2015.
Romani 12:17‐21
17. Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine înaintea tuturor oamenilor.
18. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.
19. Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.
20. Dimpotrivă, „dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci, dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.”
21. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.

Versetele de memorat pentru duminică, 8 noiembrie 2015.
1 Corinteni 13:4‐7
4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuieşte, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5. nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
6. nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.

Versetele de memorat pentru duminică, 15 noiembrie 2015.
Plângerile lui Ieremia 3:22‐23
22. Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt,
23. ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!

Versetele de memorat pentru duminică, 22 noiembrie 2015.
Efeseni 2:8‐10
8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.
9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
10. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.

Versetele de memorat pentru duminică, 29 noiembrie 2015
Coloseni 3:16‐17
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.
17. Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.


 

Versetele de memorat pentru duminică, 6 decembrie 2015
2 Timotei 2:22
Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.

Versetul de memorat pentru duminică, 13 decembrie 2015
Evrei 4:12
Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.

Versetele de memorat pentru duminică, 20 decembrie 2015
Daniel 11:32
Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face mari isprăvi.
Daniel 12:3
Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac şi în veci de veci.

Versetul de memorat pentru duminică, 27 decembrie 2015
3 Ioan 1:2
Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.


 

Evenimente Aprilie 2015

Programul întrunirilor la casa de rugăciune:

05 aprilie 2015 – 10-12; 17-18:30; Cina Domnului – pastor Ghiţă Chişe, Ionică Cotrău
10 aprilie 2015 – 18-19:30; Joia mare – pastor Ghiţă Chişe
11 aprilie 1015 –  10-12; 18-19:30; Vinerea mare – pastor Ghiţă Chişe
12 aprilie 2015  – 10-12; 17-18:30; Sărbătoarea Învierii Domnului – pastor Ghiţă Chişe & Iulian Necea
13 aprilie 2015  – 10-12; pastori Emil Bartoș & Ghiţă Chişe
19 aprilie 2015  – 10-12; 17-18:30; pastor Ghiţă Chişe & Ionică Cotrău
26 aprilie 2015  – 10-12; 17-18:30; pastor Ghiţă Chişe – Fanfara Arad
În fiecare vineri seară – Studiu biblic de la ora 19:00.